Превърни виртуалните дузпи в реални.

 

Правила и условия на „Превърни виртуалните дузпи в
реални“

 

1.       Период на участие:
Играта „Превърни виртуалните дузпи в реални“ ще се проведе от 06.02.2019 г. до 14.02.2019 г. включително.

2.      Организатор:
                 „ЕФБЕТ“ ООД, ЕИК200382071, със седалище и адрес на управление: град София, ж.к. Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ 20.
             EFbet® е регистрирана търговска марка на EUROFOOTBALL LIMITEDсъс седалище и адрес на управление Villa Ichang, No.16, Triq Mons.Alfredo Mifsud, Ta’Xbiex XBX1063, притежаваща Лиценз за организиране на хазартни игри по интернет – Remote Gambling Licence Class 2 с номер MGA/CL2/303/2006 издаден на 24.11.2013, Лиценз №: И-1692/18.09.2013,  Лиценз №: 000030-4956/27.04.2016 г., Лиценз №: И-1693/18.02.2014г., Лиценз №: 000030-8100/22.07.2016 г., Лиценз №: 000030-8101/22.07.2016 г., всичките издадени от Правителствата на Република България и на Република Малта и регулирани от Комисията по хазарта на Република България и Комисията по хазарта на Република Малта.

3.       Право на участие:
В играта имат право да участват само лица над 18 г.

4.      Механизъм на участие:
За да се регистрира и да участва в томболата за наградата, Участникът трябва да:

4.1. Посети www.1914.efbet.com и изпълни всички виртуални дузпи, трупайки резултат;

4.2. Всеки Участник ще може да се регистрира или въведе съществуващо потребителско име, валидно за www.efbet.com, с което участва за голямата награда;

4.3. Регистрирайки се за участие, Участникът безусловно приема и се съгласява с настоящите Правила, задължава се да ги спазва, както и да изпълнява всяко решение, взето от Организатора, включително всяко тълкуване на Правилата;

4.4. Постигнатият резултат в играта на www.1914.efbet.com е без значение при изтеглянето на крайния победител;

5.      Награди:

5.1. Голямата награда в играта е лична среща с Ники Михайлов (в деня на първия мач на ПФК Левски за 2019 г. 17 февруари 2019 г.), на която тримата победители ще получат правото да изпълнят по 3 дузпи на стадион „Виваком Арена – Георги Аспарухов“ в гр. София;

5.2. Утешителните награди са оригинални фланелки на ПФК Левски

6.      Определяне на печелившите участници. Получаване на наградите.

6.1. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 15.02.2019 г;

6.2. Имената на печелившите ще бъдат обявявени на официалните Facebook страници на efbet и ПФК Левски на 15.02.2019 г;

6.3. Наградите ще бъдат връчени на печелившите участници, техни представител/и и/или пълномощник/пълномощници от Организатора, на определени от Организатора място, ден и час. Организаторът не носи отговорност за щети, нанесени върху Наградите след връчването им на печелившите участници, техни представител/и и/или пълномощник/пълномощници; В случай, че наградите се получават от пълномощник/пълномощници на печелившите участници, същите следва да представи/ят изрично нотариално заверено пълномощно.

7.      Ограничения на отговорността:

7.1. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребители на efbet; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на Играта; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта; други форсмажорни обстоятелства;

7.2. Организаторът не отговаря: а) в случай, че Наградите не могат да бъдат получени, предоставени или реализирани поради невъзможност печелившият участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградите или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност Наградите да бъдат предоставени, поради обстоятелства на непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства;

7.3. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предоставят Наградите, в случай, че регистрацията на даден участник в Играта съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация;

7.4. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на Правилата и условията на организатора, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на участниците;

7.5. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Играта. При всякакви злоупотреби, които пряко или косвено могат да бъдат използвани за влияние върху Играта, при съмнения за извършване на такива, както и при действия или бездействия на участник, които биха могли да увредят, накърнят, опетнят или дискредитират името, имиджа и/или репутацията на Организатора, efbet има право да дисквалифицира съответния участник, като в този случай efbet не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията;

7.6. Всеки участник трябва да се увери, че участва в Играта със своето истинско потребителско име от efbet.com

8.      Други условия

8.1. Организаторът си запазва правото да удължава, отлага или анулира Играта, както и по всяко време да изменя и/или допълва Правилата и условията без уведомление;

8.2. С участието си в Играта, участниците се съгласяват предоставените от тях лични данни да се обработват от efbet за целите на организиране и провеждане на Играта, включително да се предоставят на трети лица, ангажирани с организиране на Играта и предоставяне на Наградите;

8.3. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват от efbet при условията на Закона за защита на личните данни;

8.4. С регистрирането си за участие в Играта, всеки участник дава съгласието си и предоставя безвъзмездно на efbet правото да публикува имената на спечелилите на официалните Facebook страници на efbet и ПФК Левски.

9.      Настоящите правила влизат в сила на 06.02.2019 

 

 

НАЗАД

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ЗАПАЗИ
Be a member of the coolest pet community.
close-link